Congratulations to Yoshinori Ohsumi

Warmest congratulations to Yoshinori Ohsumi, 2016 Nobel Laureate…