Recent Posts

A cascade facilitates Arabidopsis resistance to pathogens

Ai and Li et al. explore the mechanism by which an RNA-binding protein regulates plant immunity. By Gan Ai1,3, Tianli Li 1,3, Hai Zhu1, Xiaohua Dong1, Xiaowei Fu1, Chuyan Xia1, Weiye Pan1, Maofeng Jing1, Danyu Shen1, Ai Xia1, Brett M. Tyler2, Daolong Dou1* 1College of Plant Protection, Academy…