Recent Posts

Establishment of regeneration capability of callus cells

Xu et al. demonstrate the transcriptional regulatory steps responsible for establishing the regenerating capability of callus during Arabidopsis regeneration.  https://doi.org/10.1093/plcell/koad255  By Chongyi Xu1, Pengjie Chang1,2, Shiqi Guo1,2, Xiaona Yang1,2, Xinchun Liu1,2, Baofeng Sui1,2,…